Zobacz nasz fanpage Google+
Tweety na temat @Zachodniopomorz

Mieszkanie Szczecin Al. Papieża Jana Paw

Cena całkowita: 905 000 PLN
Cena za m2: 3 739,67 PLN / m2
7 pokoi
, 242,00 m2
, 3 piętro
Typ transakcji: Sprzedaż Stan
Powierzchnia działki Ilość pokoi 7
Powierzchnia 242 m2 Piętro 3
Rok budowy Udogodnienia
Forma własności Rynek
Strony świata Typ budynku
Sprzęt rtv/agd Rodzaj ogrzewania
Media Zabezpieczenia
Numer z biura 5822/3186/OMS
Superoferta

Opis nieruchomości


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

i udziałem w nieruchomości gruntowejLp.: 1

Położenie i opis lokalu: aleja Papieża Jana Pawła II 44/8 (III piętro)
Opis:
7 pokoi,
1 kuchnia,
1 łazienka
z WC,
1 WC,
1 korytarz,
1 przedpokój

Nr działki: nr dz.: 123

Obręb: Obr. 1032

Nr KW: KW SZ1S/00026924/3

Pow. lokalu: 242,64

Pow. działki w m2: 1003

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa
zgodny z charakterem użytkowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej: 897/10000

Cena wywoławcza netto (zł): 905 000,00
dziewięćset pięć tysięcy złotych)
w tym:

799 300,00
lokal mieszkalny

105 700,00,00
udział
w nieruchomości gruntowej

Wadium (zł): 45 300,00
(czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych)PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.01.2020 R. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).


Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2016 r., poz. 2024, z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1751, poz. 1818) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.01.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.


Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXIII/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.06.2008 r. zmieniony Uchwałą Nr XXIII/535/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3795, tekst jednolity). Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie elementarnym S.C.2007.MC, dla którego określono ustalenia funkcjonalne: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 44 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.563.2019.ML z dnia 16.07.2019 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, poz. 1496, poz. 1506, z 2019 r., poz. 737, poz. 1309, poz. 1469).

3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 08.07.2019 r.

4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

6. Lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w nieruchomości gruntowej jest wolny od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań Gminy Miasto Szczecin.

7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

8. Zbywany lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy alei Papieża Jana Pawła II 44 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, tel. 91 421 0179.

9. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.


Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2017 r. poz.1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Jaromira K.-B.
tel: 91 424 5433
jkonopka@um.szczecin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

zgłoś błąd w ogłoszeniu

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Urząd Miasta Szczecin - Jaromira K.-B.

tel: 91 424 5433 (0 - 0)
E-mail: jkonopka@um.szczecin.pl Gadu: 0
Skype: 0


AMK Portal Sp. z o.o.
www: http://amk-portal-sp-z-o-o.notka24.pl/

Treść wiadomości*


Twój e-mail* Nr telefonu
lub
Podaj kod z obrazka

Wyrażam zgodę na kontakt pośredników

Mapa dojazdu:
Ogłoszenia podobne:
Strona główna     |     O nas     |     Kariera     |     Kontakt     |     Regulamin     |     Nota prawna
Copyright © 2012 notka24.pl
Wykonanie i utrzymanie N-SOFT
0.9771s 1.04MB